Maḥzor ke Minhag Ashkenaz ve-Polin, 9 vol : 1 : Yom 1 RhSh / 2 :Yom 2 RhSh / 3 : Erev YK / 4 : YK / 5 : Yom 1ve2 Soukkot / 6 : Shemini Atseret / 7 :Yom 1 ve2 Pessaḥ / 8 : Yom 7 ve8 Pessaḥ / 9 : Yom 1 ve2 Shavouot